fa-IRen-US
Menu
رنگ مقاوم حرارتی 400 درجه
 • 23 May 2016
 • Author: hadisz
 • Number of views: 959
 • Comments: 0
رنگ مقاوم حرارتی 200 درجه
 • 23 May 2016
 • Author: hadisz
 • Number of views: 593
 • Comments: 0
رنگ ضد حریق

یکی از انواع پوشش های ضد حریق ، رنگ های ضد حریق و کند سوزها به عنوان آخرین دستاوردهای علوم و تکنولوژی نام برد. .....

 • 23 May 2016
 • Author: hadisz
 • Number of views: 902
 • Comments: 0
ماستیک اپوکسی

ماستیک اپوکسی به منظور درزگیری اتصالات در سطوح مختلف ساختمان از .....

 • 23 May 2016
 • Author: hadisz
 • Number of views: 873
 • Comments: 0
رنگ میانی اپوکسی کف

رنگ میانی اپوکسی کف به عنوان یک رنگ اپوکسی بر پایه رزین اپوکسی .......

 • 23 May 2016
 • Author: hadisz
 • Number of views: 697
 • Comments: 0
RSS
123456789