fa-IRen-US
Menu

AP 286

این محصول رنگ میانی اپوکسی کف می باشد و باعث افزایش چسبندگی بین لایه ها می شود   و شامل مشخصات ذیل می باشد.

 • 6 June 2015
 • Author: Anonym
 • Number of views: 2672
 • Comments: 0

AP 186

این محصول پرایمر اپوکسی کف می باشد  و شامل مشخصات ذیل می باشد.

 • 6 June 2015
 • Author: Anonym
 • Number of views: 2505
 • Comments: 0

AP180

این محصول  سیلر اپوکسی  می باشد که جهت پر نمودن خلل و فرج  سطح بتن و آماده نمودن سطح جهت رنگ آمیزی مورد استفاده قرار می گیرد .

 • 6 June 2015
 • Author: Anonym
 • Number of views: 2731
 • Comments: 0
RSS