fa-IRen-US
Menu

AP142

این محصول  پرایمر آلکیدی می باشد . ودارای خصوصیات زیر می باشد:
پرایمر ضد خوردگی خوب جهت سازه های فلزی نو و تعمیراتی دوام  خوب سهولت اجرا  

 • 6 June 2015
 • Author: Anonym
 • Number of views: 2251
 • Comments: 0

AP346

سطح مورد نظر را باید از هرگونه آلودگی از قبیل گردو غبار  روغن و گریس و غیره تمیز نمود. 

 • 6 June 2015
 • Author: Anonym
 • Number of views: 2169
 • Comments: 0

AP246

این محصول رنگ میانی  آلکیدی  با در صد جامدات بالا  می باشد .که در سیستمهای رنگ الکیدی در محیطهای با خورندگی کم تا متوسط مورد استفاده قرار می گیرد  ودارای خصوصیات زیر می باشد:

 • 6 June 2015
 • Author: Anonym
 • Number of views: 2018
 • Comments: 0

AP 148

پرایمر اخرایی الکیدی  پرایمر اخرای الکیدی می باشد . ودارای خصوصیات زیر می باشد :

 • 6 June 2015
 • Author: Anonym
 • Number of views: 1877
 • Comments: 0

AP 147

این محصول  پرایمر سرنج الکیدی می باشد که برای سطوح فلزی در محیطهای با خورندگی کم تا متوسط مورد استفاده قرار می گیرد .دارای خصوصیات زیر می باشد :

 • 6 June 2015
 • Author: Anonym
 • Number of views: 2192
 • Comments: 0
RSS
12